اطلاعیه برای دانشجویان متقاضی گواهی 15 درصد برتر برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد