اطلاعيه مهم آموزشی در ارتباط با شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹