قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال ۹۷۲ درخواست مرخصی دارند