جدول زمان بندی پیش انتخاب واحد نیمسال دوم 95- 96(ترم952)