قابل توجه دانشجویانی که بیش از دو درس معارف اخذ نموده اند